1 Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Souvi Group Osk ja sen kotipaikka on Lahti.

2 Toimiala

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on harjoittaa liiketoimintaa yritysten ja oppilaitosten välillä jäsenten talouden tukemiseksi. Osuuskunnan päätoimiala on muu liikejohdon konsultointi (70220) ja osuuskunta voi sen lisäksi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

3 Jäsenen velvollisuus käyttää osuuskunnan palveluja

Jäsen on velvollinen toimittamaan osuuskunnan toiminnassa syntyvät ideansa ja palvelunsa ensisijaisesti osuuskunnan markkinoitavaksi. Hallitus voi myöntää poikkeuksia toimitusvelvollisuudesta.

4 Muiden kuin jäsenen oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet.

5 Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen

Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jäseneksi ottamisesta päättää osuuskunnan hallitus enemmistöpäätöksellä.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, rikkoo osuuskunnan säännöissä olevia määräyksiä vastaan tai on toiminut tahallisesti osuuskunnan etujen vastaisesti. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenille, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle.

6 Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla.

7 Osuus ja osuusmaksu

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuuden nimellisarvo on kuusikymmentä (60) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien. Erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunnasta jäsen saa maksamansa osuusmaksut osuuskunnalta takaisin vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien.

8 Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi niin ikään päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään tällaisia päätöksiä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vapaaehtoisia osuuksia annettaessa on siitä päättävän elimen määrättävä annettavien osuuksien lukumäärä, enimmäismäärä tai laskemisperuste sekä osuuksien antamisessa noudatettava järjestys ja uusien osuusmaksujen suorittamisaika ja -tapa.

9 Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen mak-sun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai inves-tointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana. Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mu-kaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla. Sitä voidaan periä tilikauden aikana jäseneltä enintään 600 euroa, mikä on kymmenen (10) osuusmaksun (60 euroa) määrä. Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lu-kien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

10 Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

11 Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

12 Ylijäämä

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille seuraavia jakoperusteita yhdessä tai erikseen käyttäen: ylijäämän palautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämää voidaan jakaa myös muille kuin jäsenille esimerkiksi lahjoittamalla yleishyödyllisiin tarkoituksiin tai jakamalla stipendejä. Ylijäämä voidaan osuuskunnan kokouksen päätöksellä jättää myös jakamatta. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous.

13 Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Yleisistä hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunnan jäseniltään ostamien palvelujen hinnoista päättää hallitus.

14 Jäsenistön yksimielinen päätös

Kaikki jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

15 Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksissa. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä vähintään kerran vuodessa, neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai hallituksen erikseen määräämällä paikkakunnalla. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla.

16 Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

17 Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokoukselle lain mukaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18 Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja.

19 Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

20 Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi:

 1. Nimetä osuuskunnan toimitusjohtaja tarvittaessa ja päättää hänen palkkauksestaan.
 2. Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkauksesta.
 3. Huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset.
 4. Kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.
 5. Laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus tai muu selvitys
  osuuskunnan toiminnasta.
 6. Laatia tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän tai tappion käsittelystä.
 7. Käsitellä ja ratkaista osuuskunnan jäseneksi pyrkimistä ja siitä erottamista
  koskevat asiat.

21 Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden toimitusjohtajalle tai osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että hän kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

22 Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto. Toimitusjohtaja voi huolehtia osuuskunnan kirjanpidon toteutumisesta ja varainhoidon luotettavuudesta, mikäli hallitus näin hänen suostumuksellaan päättää. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

23 Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikauden pituus on kalenterivuosi. Tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen päivä. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018. Mikäli osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja, tilinpäätös on toimitettava vähintään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

24 Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sen mukaan mitä voimassa oleva tilintarkastuslaki edellyttää. Jos tilintarkastaja on valittu, tulee hänen antaa kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

25 Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa (2/3) annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken heidän osuuksien mukaan.

Mikäli osuuskunnan kokous päättää yhtiömuodon muutoksesta, siirtyy osuuskunnan omaisuus uudelle yhtiölle.

26 Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.