Opiskelijaosuuskunta tarjoaa eväät yrittäjyyteen

Eri koulutusasteiden oppilaitoksissa toimii osuuskuntamuotoisia yrityksiä, joissa opiskelijat oppivat yrittäjyyttä, ammattiosaamista, työelämätaitoja sekä ansaitsevat rahaa tekemällä työtä. Suuressa osassa osuuskuntia opiskelijat kerryttävät myös opintosuorituksiaan osuuskuntatyöskentelyn kautta. Opiskelijaosuuskunta voi toimia myös oman liikeidean koeponnistus paikkana. Souvissa kaikki jäsenten ideat ovat jäsenten omaisuutta, joten oman liikeidean testaaminen on turvallista ja riskittömänpää kuin oman yrityksen kautta.

Opiskelijaosuuskunta on oikea yritys, joka noudattaa osuuskuntalakia

Osuuskunnan tarkoitus on osuuskuntalain mukaan jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Mikäli osuuskunnalla on osittain tai kokonaan muu tarkoitus, on siitä otettava maininta osuuskunnan sääntöihin.

Souvi hankkii ja välittää tietoa opiskelijajäsenilleen erilaisista töistä ja projekteista, jotka edistävät opiskelijajäsenten opintoja sekä kartuttaa taitoja toimia yrittäjänä. Jäsenien on mahdollista toteuttaa projektit ja työtehtävät Souvin kautta yrittäjämäisesti. Souvin jäsenet voivat myös toimia kevytyrittäjänä Souvarit-palvelun kautta. Opiskelijajäsen on osuuskunnassa tasavertainen jäsen muiden jäsenien kanssa.

Osuuskunnan jäsenillä on vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista ainoastaan osuuskuntaan sijoittamallaan summalla eli osuusmaksulla.

Jäsenellä on oikeus erota Souvista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Souvin hallitukselle. Jäsen voidaan myös erottaa Souvista, jos hän laiminlyö sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteensa. Erottamispäätöksen tekee, hallitus, joka sääntöjen mukaan päättää jäsenen ottamisesta.

Osuuskunnan kokoukset. Souvissa ylin päätösvalta on jäsenillä.

Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Säännöissä voidaan myös määrätää, että jäsenten päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta jäsenten valitsema edustajisto.

Souvissa ei tällä hetkellä ole säännöissä mainintaa edustajistosta, mutta tarpeen vaatiessa siihen tullaan tekemään muutos ja Souvin jäsenet valitsevat edustajisto. Osuuskunnan on järjestettävä vuosittain vähintään yksi varsinainen osuuskunnan kokous.

Osuuskunnan kokouksessa on päätettävä:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 • muista asioista, jotka osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen mukaan kuuluvat varsinaiselle kokoukselle

Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksella on osuuskunnan toiminnassa yleistoimivalta. Lisäksi sen tehtävänä on ohjata mahdollisen toimitusjohtajan työskentelyä. Hallituksen on lisäksi huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Souvillakin on siis hallitus ja siinä on yhdeksän paikkaa, joista seitsemän on täytetty. Sääntöjen mukaan hallituksen koko tulee olla 3-9 henkilöä. Souvilla ei tällä hetkellä ole toimitusjohtajaa, mutta sellainen on mahdollista valita jos osuuskunnan kokous niin päättää. Jos olet Souvin jäsen ja sinua kiinnostaa hallitustoiminta voit lähettää vapaamuotoisen hakemusken hallituksen jäseneksi osoitteeseen: hallitus@souvi.fi

Hallituksen työtehtäviin kuuluu:

 • Nimetä osuuskunnan toimitusjohtaja tarvittaessa ja päättää hänen palkkauksestaan
 • Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkauksesta
 • Huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset
 • Kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
 • Laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus tai muu selvitys osuuskunnan toiminnasta
 • Laatia tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän tai tappion käsittelystä
 • Käsitellä ja ratkaista osuuskunnan jäseneksi pyrkimistä ja siitä erottamista koskevat asiat

Opiskelijaosuuskunta mahdollistaa lisätulojen hankkimisen opintojen ohella.

Osuuskunnan varoja saadaan jakaa jäsenille ja heidän oikeudenomistajilleen vain lain sallimissa tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylijäämän jako sääntöjen mukaisella tavalla, osuuden palautukset sekä varojenjako osuuskunnan purkautuessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä. Osuuskunnan toiminta-ajatukseen kuuluu, että jäsenen saama taloudellinen hyöty muodostuu ehkä suureltakin osin niistä palveluista, joita osuuskunta jäsenilleen tarjoaa.

Souvissa jäsenet toimivat enemmän tai vähemmän yrittäjämäisesti, kuitenkin aina niin, että tehtyyn työhön ei tule ohjausta osuuskunnan johdolta vaan jäsen vastaa tekemästään työstä ja sen tuloksista itse. Jäsenen saama taloudellinen hyöty käsitellään siis yrittäjän palkkana. Tästä johtuen kaikki jäsenet kuuluvat YEL-vakuutuksen piiriin. YEL-vakuutuksesta lisää osuuskunnan jäsen sivulla.