Souvi Group Osk: Souvarit-palvelun käyttöehdot

Käyttöehdot, Osa 1: Yleistä

 1. Souvin laskutuspalvelua voivat käyttää yksityishenkilöt (työnsuorittajat), joilla ei ole aktiivisessa toiminnassa olevaa omaa yritystä, jonka toimialaan laskutettava työ kuuluu.
 2. Työnsuorittaja hankkii itse toimeksiantonsa ja sopii suoraan toimeksiantajansa kanssa työsuorituksistaan ja niiden hinnoista. Työnsuorittajan tulee sopia työsuorituksista ja mm. hinnoitella työ siitä lähtökohdasta, että toimeksiantaja ei ole työnsuorittajan työnantaja eikä sopijapuolien välille muodostu työsuhdetta. Souvi Group Osk tulee toimeksiantosopimuksen osapuoleksi ja on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä vain, jos niin erikseen kirjallisesti sovitaan.
 3. Työnsuorittajan on määriteltävä oma laskutushintansa siten, että siitä määräytyvä bruttopalkka on kohtuullinen eikä alita alalla mahdollisesti voimassa olevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa määrättyjä ansioita.
 4. Työnsuorittajan on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita pakottavia lain ja alan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.
 5. Kun työnsuorittaja tekee rekisteröitymisen jälkeen työtä, jonka hän laskuttaa Souvi Group Osk:n kautta, on hän osuuskunnan työntekijä mm. verotuksellisesti ja kirjanpitovelvollisuuden kannalta. Työttömyyskorvausten kannalta viranomaiset ja työttömyyskassat rinnastavat työnsuorittajat yrittäjään, eikä Souvi Group Osk voi vakuuttaa työnsuorittajaa lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella tai työntekijäin ryhmähenkivakuutuksella. Eläkevakuuttamisen osalta työnsuorittaja kuuluu YEL-vakuutukseen piiriin ja vastaa vakuutuksen ottamisesta itse. Souvi Group Osk ei hanki työnsuorittajan puolesta vakuutusta edes silloin, kun lain edellytykset täyttyvät.
 6. Osuuskunta sitoutuu pitämään kaikki työnsuorittajan luottamuksellisiksi katsottavat tiedot ehdottoman salaisina ja olemaan käyttämättä niitä muuten, kuin osuuskunnan ja työnsuorittajan välisen yhteistyön edellyttämällä tavalla.
 7. Työnsuorittaja on vakuutettu Souvi Group Osk:n tapaturmavakuutuksella. Työnsuorittajilla on lisäksi osuuskunnan ottama toiminnanvastuuvakuutus 1 000 000 euroon asti, joka korvaa mahdolliset toimeksiantajalle sekä kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat lakien ja asetusten noudattamatta jättämisestä, puutteellisesta ammattitaidosta tai viranomaisten antamien määräysten tai ohjeistusten laiminlyönnistä. Konsultointi- ja suunnittelutyötä tekeville on otettu lisäksi konsulttivastuuvakuutus. Vakuutus ei kata liikkeenjohdon konsultointia, kuntoarviokonsultointia tai vastaavan työnjohtajan toimintaa.
 8. Työnsuorittajan on sovittava mahdolliset työsuoritustaan koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.
 9. Työnsuorittajalla ei ole oikeutta tehdä toimeksianto-, alihankinta-, osamaksu- tai luottosopimuksia osuuskunnan nimissä eikä tehdä hankintoja laskulla osuuskunnan nimiin. Osuuskunnan yritystunnuksia ei voi käyttää arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueelta.
 10. Työnsuorittajalla saa olla samanaikaisesti voimassaolevia kertaluonteisia sopimuksia enintään yhteismäärältään 5000 euron (sisältäen arvonlisäveron) edestä. Ylityksestä on sovittava osuuskunnan kanssa.
 11. Sähkötöitä saavat laissa säädetyin poikkeuksin tehdä vain lainmukaiset ammattitaitovaatimukset täyttävät ja sähköurakointioikeudet omaavat henkilöt. Tällaisia sähkötöitä Souvi Group Osk:n työnsuorittajana tekevän henkilön tulee ennen töiden aloittamista ilmoittautua Tukesille toiminnanharjoittajaksi omalla henkilötunnuksellaan ja toimia itse sähkötöiden johtajana. Toiminnassa tulee noudattaa tarkoin sähköturvallisuuslakia ja muita lakeja sekä viranomaismääräyksiä (mm. www.tukes.fi).

Käyttöehdot, osa 2, Ansioiden määräytymisestä

 1. Työnsuorittajan bruttoansio määräytyy hänen laskutuksensa perusteella. Laskutuksella saadusta arvonlisäverottomasta summasta suoritetaan ennakonpidätys ja vähennetään palvelumaksu sekä tapaturmavakuutuksen maksu ja voimassaolevat työnantajan lakisääteiset sivukulut pois lukien tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen maksut sekä työttömyysvakuutusmaksu.
 2. Palvelumaksu on 5 prosenttia arvonlisäverottomasta laskutushinnasta lisättynä arvonlisäverolla, ellei työnsuorittajan kanssa ole toisin sovittu. Palvelumaksu peritään palkanmaksun yhteydessä.
 3. Palkanmaksua varten työnsuorittajan on toimitettava osuuskunnalle verokortti. Jos työnsuorittaja ei ole toimittanut voimassa olevaa verokorttia palkanmaksuhetkellä, osuuskunta pidättää verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti työnsuorittajan palkasta 60% ennakonpidätyksen.
 4. Osuuskunta laskee ja maksaa työnsuorittajalle palkan viivytyksettä toimeksiantajan maksaman suorituksen saavuttua osuuskunnan tilille.
 5. Työnsuorittajalle voidaan maksaa kulukorvauksia ainoastaan suoraan ko. työsuorituksesta aiheutuvista kuluista, ei yleiskuluista kuten markkinoinnista tai muuhunkin kuin yhteen työsuoritukseen käytettävien laitteiden hankinnoista. Työnsuorittajan on sovittava osuuskunnan kanssa yli 100 euron yksittäisten laitehankintojen vähennysoikeudesta. Työnsuorittaja vastaa ilmoittamiensa verottomien kulukorvausten oikeellisuudesta. Kulutositteet eivät saa olla yli kahta kuukautta vanhoja palkanmaksun päivämäärästä lukien.
 6. Verovapaiden matkakustannusten korvaamisen edellytys on, että matkakulut on laskutettu toimeksiantajalta eriteltynä omalle laskuriville. Muussa tapauksessa korvaus voidaan suorittaa ennakonpidätystä toimittamatta ja työnsuorittaja voi vähentää kustannukset omassa verotuksessaan tulonhankkimiskuluina.
 7. Verovapaiden kustannusten korvausten maksaminen ei saa johtaa ansioon, joka alittaa ko. alan minimipalkkasäännökset.